Följ kunskapsutvecklingen

  • HEM
  • Följ kunskapsutvecklingen

Hur går det till?
Få löpande uppdateringar över vad och hur mycket dina barn lär sig. Få en statistisk överblick över barnens kunskapsutveckling sett över tiden.1 Notiser över studiesessionens resultat


Föräldrar kan välja att efter varje studiepass se

  •  Studiematerialet som eleven använder
  •  Förbättringssiffror i jämförelse med tidigare studiesessioner
  •  Framtida utvecklingsområden för eleven


2 Följ utveckling


Föräldrar kan se hur kunskapen blomstrar hos eleven och få

  •  Utvecklingen sett över tid
  •  Insikt i nya områden som eleven lärt sig väl
  •  Underlag för utvecklingssamtal